VIP Capital

 Picture1.pnglogo-bg-right.jpg

 

„ВИП Капитал“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-1.001 – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Наименование на проекта:  „Автоматизиран мониторинг, оценка и прогнозиране на метеорологичните условия за ветропарковете и автоматизиране на процеси в управлението на съществуващи системи за производство на електрическа енергия“, договор № BG16RFOP002-1.001-0314-C01.


Основната цел на проекта е разработване и внедряване на комплексна система, необходима за пазарна реализация на иновативна услуга представляваща автоматизиран мониторинг, оценка и прогнозиране на метеорологични условия за ветропаркове и автоматизиране на процеси в управлението на съществуващи системи за производство на електрическа енергия, като новата услуга включва прилагането на техническо решение по метод, който представлява новост на световно равнище.
Тя ще бъде постигната посредством реализацията на следните дейности: Разработване и внедряване на специализиран софтуер за мониторинг, оценка, прогнозиране на метеорологични условия във ветропаркове и автоматизиране на процеси в управлението на съществуващи системи; Придобиване на ДМА и ДНА, необходими за внедряване на системата, необходима за пазарната реализация на иновативна услуга; Разработване на маркетингово проучване.
В рамките на проекта ще се разработи интегрирана система включваща механика, електроника и софтуерна част с елементи на изкуствен интелект, под формата на самообучаваща се система, способна динамично да коригира глобалната прогноза за ветровия потенциал за конкретен ветропарк и да даде точна прогноза за генерираната от ветропарка енергия, посредством която ще се предоставя иновативна услуга.

Бюджет на проекта: 430329.65 лв., от които 329202.19 лв. европейско финансиране, 58 094.50 лв. национално съфинансиране и 43 032.96 лв. - собствено финансиране.


Място на изпълнение: гр. Монтана и с. Енина
Срок на изпълнение: 18.01.2017 г. - 18.07.2018 г.

 


- Публично съобщение за набиране на ценови предложения за "Доставка на диалогова програмна система за провеждане на научно-технически пресмятания и тулове (инструменти) към нея".

Краен срок за подаване на оферти: 11.07.2017 г., 23:59 ч.

Публикувани документи в ИСУН: Публично съобщение.pdf


- Публично съобщение за набиране на ценови предложения за "Доставка на специализирано оборудване - локатор за гръмотевична дейност и протоколен конвертор"

Краен срок за подаване на оферти: 13.07.2017 г., 23:59 ч.

Публикувани документи в ИСУН: Публично съобщение за набиране на ценови предложения за доставка на специализирано оборудване.pdf

 За контакти »